Algemene voorwaarden


 • 1. Slechts onze leverings- en verkoopsvoorwaarden zijn geldig. Het aanvaarden van onze facturen impliceert onze algemene voorwaarden als aangenomen, zelfs indien ze niet dezelfde zijn als deze van de koper. Alleen bij schriftelijke bevestiging van onze directie kan hierin een wijziging gebeuren.

  2. Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd te zijn en moeten uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen rechtstreeks per aangetekende brief aan verkoper worden geadresseerd.

  3. Leveringsdata worden altijd bij benadering opgegeven, het louter verstrijken van de leveringstermijn vernietigt het contract niet. In geen geval kan overschrijding van de voorgestelde termijn aanleiding geven tot het eisen van schadevergoeding, zelfs niet bij ernstige overschrijding van de vooropgestelde termijn.

  4. Onze prijzen zijn niet bindend voor verdere bestellingen. VEH garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door VEH gewenst moment worden gewijzigd.

  5. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde of het vredegerecht te Ronse bevoegd. Het aanbieden van wissels wijzigt deze bevoegdheid niet.

  6. De aanvaarding van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 BW als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard door de schuldenaar tenzij protest door aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Deze dient contant betaald te worden bij aflevering of afhaling van de goederen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaalde gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op van 12 %. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling van een schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 247,89 EUR (10.000 BEF), onverminderd de verwijlintresten en eventuele gerechtskosten. De niet-betaling op zijn vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting door de verkoper zal hiertoe volstaan.

  7. De door ons geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, dit in uitdrukkelijke afwijking van artikel 1585 van het Burgerlijk Wetboek. Niettemin gaat het risico van de verkochte goederen steeds over naar de koper vanaf het afsluiten van het verkoopcontract.

  8. Het bedrag van de factuur is netto betaalbaar te Ronse en dit op de vervaldag en/of voor handelaars maximum 30 dagen na uitvoeringsdatum.

  9. Onze facturen zijn uitsluitend betaalbaar in de munteenheid waarin ze zijn opgesteld. Hierop wordt geen uitzondering toegepast, zelfs niet voor onze buitenlandse klanten.

  10. Onze garantie draagt niet verder dan die van onze leveranciers binnen de gestelde termijn.

  11. De prijzen van onze offertes zijn slechts geldig bij integrale bestelling van alle posten.

  12. Door handtekening op de bestelbon van de koper, verbind hij er zich toe 80% van de verkoopprijs te vergoeden bij weigering van de bestelde goederen daar deze steeds op maat, kleur en volgens de uitvoering van de koper geproduceerd zijn.

  13. Bij plaatsing : Eventuele bouwaanvragen zijn volledig ten laste van de klant : Deze moet zich schikken naar de terzake heersende regels. Uitvoeringstermijnen worden indicatief aangegeven bij benadering en zonder verbintenis. De leveringen en werken worden aanvaard volgens de vooruitgang ervan - eventuele aanmerkingen dienen gemaakt telkens voor de afwerking van desbetreffend gedeelte. Delen afgewerkt zonder aanmerking zijn definitief aanvaard. Het geheel wordt aanvaard bij afwerking. Alle niet nader omschreven werken zijn niet opgenomen in de aanbieding. Afsluitingen worden horizontaal water-pas geplaatst volgens de glooiingen van het terrein. Het plaatsingsterrein moet de dagen volgend op de startdag der werken minimum van 7 tot 18 bereikbaar zijn om de werken te voltooien indien dit niet mogelijk is zullen deze verloren werkuren doorgerekend worden naar de koper. Het plaatsingsterrein moet ook vrij zijn van bomen, struiken en ondergrondse beslommeringen zoals stenen, wortels, buizen en leidingen. Het plaatsingsterrein moet bereikbaar zijn per vrachtwagen. Onkosten tengevolge van deze vertraging der werken zullen extra gefactureerd worden. Eventuele schade aangebracht tengevolge van de uitgevoerde grondwerken is steeds ten laste van de grondeigenaar.

  14. Specifieke betalingsvoorwaarden : 30 % voorschot bij bestelling, 70 % na volledige voltooiing van de werken, afhaling of levering van de goederen.

 

 


 

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop VEH

 

Ondernemingsgegevens:

VEH BV
Nieuwe Pontstraat 2, 9600 Ronse
info@veh.be
+3255/20.73.80
BE0462.924.481

 

Artikel 1: algemene bepalingen

De e-commerce website van VEH, een BV met maatschappelijke zetel te Nieuwe Pontstraat 2, 9600 Ronse, BTW BE0462.924.481, hierna genoemd ‘VEH’ biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van VEH moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door VEH aanvaard zijn.

 

 

Artikel 2: prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW, hetzij anders expliciet vermeld, en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

 

Artikel 3: aanbod

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden VEH niet. VEH is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts

gehouden tot een middelenverbintenis. VEH is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door VEH. VEH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 4: Online aankopen

 

Beschrijving bestelprocedure: De klant kan artikelen toevoegen aan de winkelwagen om online te bestellen. De klant kan het gewenste product kiezen en het aantal stuks invullen. Voor elk product kan de klant extra informatie aanvragen via het invulformulier van het product.

Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling, kan via de knop ‘winkelmandje’ naar het

winkelmandje gegaan worden.

Eens in het winkelmandje, krijgt de klant de melding wat er zonet werd toegevoegd. De klant geeft de facturatiegegevens in of logt in als hij/zij reeds over een account beschikt.

In geval de klant nog niet over een account beschikt dient hij/zij het formulier in te vullen met de contactgegevens en dient de klant het vakje “Ja ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van VEH Tuinprojecten” aan te vinken alvorens de registratie te vervolledigen. De klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link te klikken.

De klant kan zijn keuze maken tussen afhaling of levering. Bij levering moet het gewenste adres ingeven worden om de bestelling en levering correct te kunnen voltooien. De verzending gebeurt door VEH of B-post. De verzendkosten worden weergegeven bij de bestelling en automatisch berekend in functie van zijn locatie. Eventueel kan de klant een leveringsadres ingeven in geval dit afwijkt van het facturatieadres.

Betalingswijze: kan bij afhaling/levering. Betaalmethodes: bancontact of cash indien het bedrag kleiner is dan € 3000.

De klant ziet nu het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag is inclusief btw en leveringskosten indien van toepassing. De klant dient het vakje “Door uw bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.” Aan te vinken en op de knop ‘Plaats order’ te klikken waartoe hij zich een bestelling met betalingsverplichting toekent. De klant ontvangt nu een orderbevestiging per mail met bijhorende voorwaarden.

VEH is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt VEH hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport. Leveringstermijn is afhankelijk van de planning bij VEH. Leveringen buiten België en de Europese Unie zijn voorlopig nog niet mogelijk maar kunnen via email (info@veh.be) aangevraagd worden.

VEH doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen gezien er met externe partners wordt samengewerkt.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan VEH.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door VEH was

geboden.

 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 

De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van VEH. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van VEH te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij VEH. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant VEH BV, Nieuwe Pontstraat 2, 9600 Ronse, info@veh.be , +3255207380 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan VEH BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan VEH BV, Nieuwe Pontstraat 2, 9600 Ronse. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt VEH zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur

of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal VEH BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat VEH BV op de hoogte

is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan VEH BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door VEH BV geboden standaard levering worden niet terugbetaald.

VEH BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn, is terugzenden niet meer mogelijk. Dit geldt ook voor de verkleuring, vervorming, of ander visuele aspecten tengevolge van verwering.

 

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de VEH klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan VEH.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant VEH zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn

van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Alle “van nature voortvloeiend materialen” zoals bv. hout, bamboe, etc… kunnen vervorming, barsten, oppervlakteschimmel, harsen en andere natuurlijke reacties vertonen of andere visuele aspecten. Deze opgenoemde elementen komen niet in aanmerking voor klachten, omruiling of garantie en doen ook geen afbraak aan de kwaliteit van het product.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

 

De klantendienst van VEH is bereikbaar op het telefoonnummer +3255207380, via e-mail op info@veh.be of per post op het volgende kantooradres: Nieuwe Pontstraat 2, 9600 Ronse. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover VEH beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van

10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt VEH zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

 

Artikel 11: Privacy

 

Zie https://www.veh.be/nl/privacyverklaring

 

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Zie https://www.veh.be/nl/cookieverklaring

 

 

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door VEH om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.

 

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van VEH. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

 

Artikel 15: Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde of het vredegerecht van Ronse bevoegd.

 

 

 

 

Altijd op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en laat u inspireren