Algemene voorwaarden


 • 1. Slechts onze leverings- en verkoopsvoorwaarden zijn geldig. Het aanvaarden van onze facturen impliceert onze algemene voorwaarden als aangenomen, zelfs indien ze niet dezelfde zijn als deze van de koper. Alleen bij schriftelijke bevestiging van onze directie kan hierin een wijziging gebeuren.

  2. Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd te zijn en moeten uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen rechtstreeks per aangetekende brief aan verkoper worden geadresseerd.

  3. Leveringsdata worden altijd bij benadering opgegeven, het louter verstrijken van de leveringstermijn vernietigt het contract niet. In geen geval kan overschrijding van de voorgestelde termijn aanleiding geven tot het eisen van schadevergoeding, zelfs niet bij ernstige overschrijding van de vooropgestelde termijn.

  4. Onze prijzen zijn niet bindend voor verdere bestellingen.

  5. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde of het vredegerecht te Ronse bevoegd. Het aanbieden van wissels wijzigt deze bevoegdheid niet.

  6. De aanvaarding van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 BW als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard door de schuldenaar tenzij protest door aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Deze dient contant betaald te worden bij aflevering of afhaling van de goederen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaalde gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op van 12 %. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling van een schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 247,89 EUR (10.000 BEF), onverminderd de verwijlintresten en eventuele gerechtskosten. De niet-betaling op zijn vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting door de verkoper zal hiertoe volstaan.

  7. De door ons geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, dit in uitdrukkelijke afwijking van artikel 1585 van het Burgerlijk Wetboek. Niettemin gaat het risico van de verkochte goederen steeds over naar de koper vanaf het afsluiten van het verkoopcontract.

  8. Het bedrag van de factuur is netto betaalbaar te Ronse en dit op de vervaldag en/of voor handelaars maximum 30 dagen na uitvoeringsdatum.

  9. Onze facturen zijn uitsluitend betaalbaar in de munteenheid waarin ze zijn opgesteld. Hierop wordt geen uitzondering toegepast, zelfs niet voor onze buitenlandse klanten.

  10. Onze garantie draagt niet verder dan die van onze leveranciers binnen de gestelde termijn.

  11. De prijzen van onze offertes zijn slechts geldig bij integrale bestelling van alle posten.

  12. Door handtekening op de bestelbon van de koper, verbind hij er zich toe 80% van de verkoopprijs te vergoeden bij weigering van de bestelde goederen daar deze steeds op maat, kleur en volgens de uitvoering van de koper geproduceerd zijn.

  13. Bij plaatsing : Eventuele bouwaanvragen zijn volledig ten laste van de klant : Deze moet zich schikken naar de terzake heersende regels. Uitvoeringstermijnen worden indicatief aangegeven bij benadering en zonder verbintenis. De leveringen en werken worden aanvaard volgens de vooruitgang ervan - eventuele aanmerkingen dienen gemaakt telkens voor de afwerking van desbetreffend gedeelte. Delen afgewerkt zonder aanmerking zijn definitief aanvaard. Het geheel wordt aanvaard bij afwerking. Alle niet nader omschreven werken zijn niet opgenomen in de aanbieding. Afsluitingen worden horizontaal water-pas geplaatst volgens de glooiingen van het terrein. Het plaatsingsterrein moet de dagen volgend op de startdag der werken minimum van 7 tot 18 bereikbaar zijn om de werken te voltooien indien dit niet mogelijk is zullen deze verloren werkuren doorgerekend worden naar de koper. Het plaatsingsterrein moet ook vrij zijn van bomen, struiken en ondergrondse beslommeringen zoals stenen, wortels, buizen en leidingen. Het plaatsingsterrein moet bereikbaar zijn per vrachtwagen. Onkosten tengevolge van deze vertraging der werken zullen extra gefactureerd worden. Eventuele schade aangebracht tengevolge van de uitgevoerde grondwerken is steeds ten laste van de grondeigenaar.

  14. Specifieke betalingsvoorwaarden : 30 % voorschot bij bestelling, 70 % na volledige voltooiing van de werken, afhaling of levering van de goederen.

Altijd op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en laat u inspireren